Τροπολογία: Παράταση της προθεσμίας επιλογής υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων
Με το άρθρο 4 της τροπολογίας του Υπ. Οικ. ρυθμίζεται η  νέα προθεσμία γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης εγγάμων, προς διευκόλυνση των φορολογουμένων λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ορίζεται η 6η Μαΐου 2021, εξαιρετικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, ως η καταληκτική ημέρα της προθεσμίας εντός της οποίας ένας εκ των συζύγων επιλέγει, με ανέκκλητη δήλωση του, τη χωριστή υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 67 παρ.4 περ.β’ του ν.4172/2013).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 4
Παράταση της προθεσμίας επιλογής της υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων – Προσθήκη παρ. 67 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013
Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 67 ως εξής:
«67. Εξαιρετικά, νια τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, η προθεσμία της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 ορίζεται π 6η Μαίου 2021.»

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr