Προϋποθέσεις Συμμετοχής Δικαιούχων:
α) Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
β) Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
γ) Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
δ) Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
Ποσό Επιχορήγησης:
– Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019.
– Επιχορήγηση έως 100.000 € ανά επιχείρηση.