Νέα Δράση: 3.a.ΟΧΕ.1 “Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης” με ενίσχυση 70%

Δικαιούχοι της Δράσης:
Πολύ Mικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΚΑΔ εντός της Πρόσκλησης)
Υφιστάμενες, Νέες, Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής της ΟΧΕ Μάνης – Δήμοι Δυτικής & Ανατολικής Μάνης

Έναρξη Αιτήσεων από 26/05/2021 έως και 26/08/2021
Ύψος επένδυσης από 10.000€ έως 75.000€
Διάρκεια υλοποίησης έως 18 μήνες από την Απόφαση Ένταξης
Προϋπολογισμός Δράσης 1.000.000 €.