Επιδότηση 400.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ 2022

ΕΣΠΑ 2022: Έρχονται νέες δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποιες θα αφορά και πότε ξεκινά το πρόγραμμα.

Όπως γνωστοποίησε o υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης “για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει ήδη εγκριθεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα, είναι λίγο λιγότερα από 4 δισ. ευρώ”.
Ο κ. Τσακίρης στη συνέχεια μίλησε για τις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ. “Aυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε τις πρώτες εμβληματικές δράσεις που αφορούν τη ψηφιακή και τη πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων”, είπε.

Υπενθύμισε δε ότι “τo ΕΣΠΑ είναι επενδυτικό εργαλείο, δεν είναι εργαλείο κεφαλαίου κινήσεως. Άρα η επιχείρηση πρέπει να επενδύσει σε πάγια προκειμένου να γίνει πιο ανταγωνιστική. Και θεωρώ ότι αμέσως μετά το καλοκαίρι, αυτές οι δράσεις θα βγουν και θα είναι εντελώς διαφορετικές από όσο ξέραμε γιατί θα είναι πάρα πολύ γρήγορες σε ό,τι αφορά και στη γραφειοκρατία, και στη λειτουργία των επιχειρήσεων”.

Εν συνεχεία ρωτήθηκε πότε θα λάβουν οι επιχειρήσεις αυτές τα χρήματα από τις δράσεις του ΕΣΠΑ. ” Η εκταμίευση θα γίνεται άμεσα, εφόσον φέρουν τα δικαιολογητικά των δαπανών. Έχουμε αλλάξει εντελώς το σύστημα και θεωρούμε ότι γρήγορα τα χρήματα θα πάνε σε επιχειρήσεις που τα χρειάζονται”, απάντησε.

Ποιες επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν
Επίσης ανέφερε ότι οι δράσεις αυτές θα αφορούν μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και υπενθύμισε πώς ορίζεται μια επιχείρηση ως μικρομεσαία. “Η μικρομεσαία επιχείρηση ορίζεται σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Και υπάρχουν κατηγορίες πολύ μικρή, μικρή και μεσαία. Άρα είναι η επιχείρηση έως 250 άτομα με έναν ισολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Οι μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι 4,5 χιλιάδες”, είπε και ανέφερε ότι μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που απασχολούν πάνω από 10 άτομα και είναι 45 χιλιάδες.

“Και όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις είναι οι λεγόμενες πολύ μικρές που έχουν από 1 έως 10 εργαζομένους. Εκεί ακριβώς εστιάζεται το ΕΣΠΑ. Σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι και ουσιαστικά αυτό που απειλεί την ελληνική οικονομία”, συμπλήρωσε.
Πάρτε τώρα τη νέα επιδότηση των 100.000 ευρώ
Το πρόγραμμα παρέχει μη επιστρεπτέα επιδότηση έως 100.000 ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (έως 249 άτομα προσωπικό) του μητρώου «Elevate Greece».
Το πρόγραμμα παρέχει μη επιστρεπτέα επιδότηση έως €100.000 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (έως 249 άτομα προσωπικό) που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο “Elevate Greece”.
Οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιδότηση €5.000 έως €100.000 για κεφάλαιο κίνησης, σε ποσοστό 80% των εξόδων που είχαν για το έτος αναφοράς που θα επιλέξουν (έτη 2020 ή 2021).

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: από 22/6/2022 έως 31/10/2022 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση και θα γίνει με σειρά προτεραιότητας (first in first out) σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στη δράση ΕΣΠΑ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19 – Β’ κύκλος» είναι οι ακόλουθες:
Να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, www.elevategreece.gr
Να λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια
Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 31/12/2021.
Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα με τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης.
Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα I«ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)». O ΚΑΔ να είναι δηλωμένος είτε ως κυρίας δραστηριότητας είτε ως δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα.
Ο τομέας καινοτομίας της να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.
Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια, ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Να δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, ήτοι να έχουν ελληνικό ΑΦΜ ή πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Το άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 ή 2020 να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των €6.250.
Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τον Α΄ κύκλο του προγράμματος Elevate Greece, μπορούν να ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό ποσό €100.000. Μία επιχείρηση δεν δύναται να επιδοτηθεί και από τις δύο προσκλήσεις για το ίδιο έτος αναφοράς, ήτοι το έτος 2020.

Το ακριβές ποσό επιδότησης θα υπολογιστεί από το άθροισμα των ποσών:

των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης.
των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης.
του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές‐Βιολογικές δραστηριότητες).
των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων.
Όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων πρέπει να πληρούνται, καθώς η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης.
Η καταβληθείσα επιχορήγηση πρέπει να αναλωθεί εντός του 2022, σε δαπάνες που δηλώνονται το έτος 2022 στους κωδικούς του εντύπου Ε3 βάσει των οποίων υπολογίστηκε.