«Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30-55 ετών,                                    με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία», ως εξής:
Άρθρο 1
Ταυτότητα της δράσης

1. Η δράση «Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30-55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία» συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Ως βασικό στόχο έχει την προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσης τους για τη δημιουργία 1.900 νέων επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 28.120.000,00 €, ο οποίος κατανέμεται ως εξής:

– στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, ήτοι τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας: 1.420 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 21.016.000,00 €

– στις Περιφέρειες Μετάβασης (πλην Στερεάς Ελλάδας), ήτοι τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης: 420 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 6.216.000,00 € στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 60 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 888.000,00 €.

Η Δράση αφορά σε 1.900 νέες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-55 ετών από 1.1.2022 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία. Οι ΚΑΔ που ανήκουν στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα ΙΧ της παρούσας.

Η μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί σήμερα την πρώτη προτεραιότητα σε εθνικό επίπεδο τόσο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, όσο και για την προσαρμογή στα νέα διεθνή δεδομένα.

 

Πίνακας 1: Γενικά Στοιχεία της Δράσης

Κωδικός Πρόσκλησης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Κωδ.165, Α/Α ΟΠΣ 5935
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30-55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία
Γεωγραφικές ενότητες υλοποίησης

 

Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης,Στερεάς Ελλάδας
Τομείς

 

Όλοι οι τομείς, εξαιρουμένων των μη επιλέξιμων όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας
Κατηγορία ενίσχυσης

 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων Επιχορήγηση (Grant)/ Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Ύψος ενίσχυσης 14.800 ευρώ ανά ωφελούμενο (κατ’ αποκοπή βάσει απλοποιημένου κόστους)
Καθεστώς ενίσχυσης Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας de minimis ΕΕ 1407/2013 (O.J EE L351/1-24/12/2013)
Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ
Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 28.120.000,00 €
Επιθυμητός (μέγιστος) αριθμός ωφελούμενων Σύνολο 1.900 ωφελούμενοι

Η ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται σε 12 μήνες από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης.

Άρθρο 2
Πλαίσιο Έγκρισης Χρηματοδότησης -Επιλέξιμες περιοχές – ‘Όροι υλοποίησης

1. Η δράση «Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30-55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 και εμπίπτει στα παρακάτω:

α) Άξονας Προτεραιότητας 02: Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις.

β) Θεματικός Στόχος 8: «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων».

γ) Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii Αυτοαπασχόληση, Επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

δ) Ειδικός στόχος 2.1: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας ως μέσο αύξησης της απασχόλησης.

2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 2 ή 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παρ. 3 αυτής, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. (ΕΕ) 1407/2013.

Ο Καν. (ΕΕ) 1407/2013 αναφέρεται σε «ενιαία επιχείρηση».

Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·

β) Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·

γ) Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·

δ) Μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία (α) έως (δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.

Στον έλεγχο ορίων μεμονωμένων ενισχύσεων αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η ωφελούμενη επιχειρηματική μονάδα και όλες οι επιχειρήσεις που συνιστούν με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, μπορεί να ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη που αναλογεί στη δραστηριότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Ο σχετικός έλεγχος σώρευσης διενεργείται από τη Δ.ΥΠ.Α. μέσω υποβληθείσας κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του δυνητικά ωφελούμενου καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/ 11-06-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών σχετικά με τη λειτουργία του ΠΣΣΕΗΣ (Β’ 2417 – ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).

Ειδικότερα, ο δυνητικός ωφελούμενος στα σχετικά πεδία αναφέρει κάθε ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και βεβαιώνει ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην ενιαία επιχείρηση κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή το ποσό των 100.000 ευρώ για τον τομέα οδικών εμπορευματικών μεταφορών).

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του παρόντος κανονισμού μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής μέχρι το ανώτατο όριο που καθορίζεται στον εν λόγω Κανονισμό. Μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μέχρι το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 2 στον εν λόγω Κανονισμό.

Όταν σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανώτατου ορίου που ορίζεται προηγουμένως, με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δε δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού.

Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.

Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

Ο ωφελούμενος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΚΠΑ 2 της Δ.ΥΠ.Α. για το ύψος του ποσού της ενίσχυσης (παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013), καθώς και ότι πρόκειται για ενίσχυση ήσσονος σημασίας με ρητή παραπομπή στον Κανονισμό αναφέροντας τον τίτλο και τα στοιχεία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης (παρ. 4 του άρθρου 3 Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013) ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής τους. Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε δόσεις ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησής τους, με το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

3. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) που διατίθεται για τη χρηματοδότηση ωφελούμενων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 28.120.000 ευρώ, αφορά τις εξής Περιφέρειες:

-Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας: 1.420 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 21.016.000 €

– Περιφέρειες Μετάβασης (πλην Στερεάς Ελλάδας), Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης: 420 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 6.216.000 €

– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 60 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 888.000 €

4. Οι εντάξεις των αιτήσεων χρηματοδότησης των ωφελουμένων στη δράση πραγματοποιούνται με βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης και μέχρι επίτευξης του ανώτατου αριθμού ωφελούμενων και μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εντάσσονται όλες οι αιτήσεις που ισοβαθμούν.

Επίσης εντάσσονται στη δράση και οι αιτήσεις χρηματοδότησης που εγκρίνονται στο πλαίσιο διαδικασίας ενστάσεων όπως περιγράφεται στην παρ. 7.3 του άρθρου 7 και οι οποίες περιλαμβάνονται στον συμπληρωματικό πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων.

5. Για την παρακολούθηση της δράσης θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι δείκτες εκροών και αποτελέσματος:

10404: Ποσοστό επιχειρήσεων που διατηρούνται 12 μήνες μετά τη λήξη της παρέμβασης,

Τ4218: Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

6. Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα βάσει του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (εδάφιο δ της παρ. 2 του άρθρου 125) απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές η εγκατάσταση συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες όπου απαιτείται.

Η Δ.ΥΠ.Α. είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων (microdata) που αφορούν στοιχεία των ωφελουμένων που συμμετέχουν στη δράση. Ως εκ τούτου οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων στις σχετικές φόρμες ερωτηματολογίων (απογραφικών δελτίων) που παρατίθενται στο παράρτημα V της παρούσας. Ως ημερομηνία εισόδου στη δράση ορίζεται η ημερομηνία έναρξης επιχείρησης στην ΔΟΥ.

Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται με την υποβολή της αίτησης για καταβολή της 1ης δόσης, να υποβάλουν στο ΠΣΚΕ συμπληρωμένο το απογραφικό δελτίο εισόδου. Ως ημερομηνία εξόδου από τη δράση ισχύουν τα εξής:

α) Για τους ωφελούμενους που έχουν συστήσει την επιχείρηση εντός του 2022, ημερομηνία εξόδου ορίζεται η αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου από την έναρξη της επιχείρησης έτους. Το απογραφικό δελτίο εξόδου συμπληρώνεται από τους ωφελούμενους κατά την υποβολή του αιτήματος καταβολής για την τρίτη δόση.

β) Για τους ωφελούμενους που έχουν συστήσει την επιχείρηση εντός του 2023, αν και η συμμετοχή τους στη δράση ολοκληρώνεται εντός του 2024, απαιτείται η συμπλήρωση απογραφικού εξόδου με ημερομηνία εξόδου την 31.12.2023. Το απογραφικό δελτίο εξόδου συμπληρώνεται από τους ωφελούμενους εντός του α’ τετραμήνου 2024, κατά την υποβολή του αιτήματος καταβολής ενίσχυσης που προηγείται χρονικά εντός του διαστήματος αυτού. Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων εισόδου και των δελτίων εξόδου, τα οποία είναι σύμφωνα με τα απογραφικά δελτία του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και συμπληρώνονται μέσω του ΠΣΚΕ.

Η Δ.ΥΠ.Α. είναι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική αποθήκευση και παρακολούθηση δεδομένων σε επίπεδο συμμετοχής μεμονωμένων ωφελούμενων (microdata), παρακολούθησης των συμμετεχόντων και μετά το πέρας της δράσης (follow-up).

Άρθρο 3
Φορέας Υλοποίησης της Δράσης

Η Δράση υλοποιείται με Δικαιούχο τη Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3448/15.06.2022 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ.

Η υλοποίηση της δράσης γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Ειδικότερα, μέσω του ΠΣΚΕ γίνεται η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης/επιχειρηματικών σχεδίων, η αξιολόγησή τους από τους αρμόδιους αξιολογητές της Δ.ΥΠ.Α. και η παρακολούθηση των ενταγμένων πράξεων από τα ΚΠΑ2 (Τμήματα ή Γραφεία Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης) της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 2505/57/24-7-2018 και 2149/51/25-7-2017 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και το π.δ. 11/2022 (Α’ 25).

Άρθρο 4
Ωφελούμενοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες/επιχειρηματίες (άνεργοι πριν την ίδρυση της νέας επιχείρησης), ηλικίας 30 έως 55 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται η πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

2. Οι ωφελούμενοι πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στη δράση, πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 30 έως 55 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 56ο) έως την ημερομηνία έναρξής τους στη ΔΟΥ.

β. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης και στη συνέχεια.

γ. Να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ μετά την 01/01/2022 και υποχρεωτικά πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

δ. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

ε. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Κατά την αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτικής πρότασης), επισυνάπτεται ηλεκτρονικά – το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης του επαγγελματία – πρώην ανέργου. Για τους ομογενείς ή τους πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.

στ. Να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

ζ. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης.

η. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

-Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ),

-Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) για τον ομόρρυθμο εταίρο της,

-Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ),

-Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ),

-Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4430/2016 (Α’ 205).

3. Οι ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί από πρώην ανέργους που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί από εταίρους – μέλη πρώην ανέργους που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών που ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4430/2016 (Α’ 205) και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του ωφελούμενου καθορίζει τον Υπεύθυνο του Έργου, ο οποίος έχει την γενική εποπτεία του έργου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης του έργου, η υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν στο έργο. Τέλος, ο Υπεύθυνος του έργου είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της επιχείρησης με τη Δ.ΥΠ.Α..

4. Οι ωφελούμενοι δραστηριοποιούνται (έδρα ή/και υποκαταστήματα) εντός της ελληνικής επικράτειας.

Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

5. Δεν εντάσσονται στη δράση:

i. Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές).

ii. Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης.

iii. Εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις, τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια.

iv. Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

v. Επιχειρήσεις που λειτουργούν (βάσει της άδειας λειτουργίας τους ή σχετικού θεσμικού πλαισίου), αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή,

vi. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας.

vii. Επιχειρήσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ.

viii. Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκ-μίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.

Για τις περιπτώσεις vii έως viii ο ωφελούμενος προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

ix. Όσοι ωφελούμενοι είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ).

χ. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση. Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co-working spaces), από κοινή παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και καταβάλει τις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μαζί με τις λοιπές δαπάνες απευθείας στον ιδιοκτήτη-διαχειριστή του χώρου γραφείων ή καταστημάτων. Σε αυτή την περίπτωση για την απόδειξη της αυτοτελούς επαγγελματικής έδρας αρκεί στη νόμιμη σύμβαση που έχει συνάψει για την εγκατάστασή της, να οριοθετείται με σαφήνεια ο χώρος της επαγγελματικής έδρας. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, ο ωφελούμενος απορρίπτεται από τη Δράση και επιστρέφει τυχόν ληφθείσα επιχορήγηση, εντόκως.

xi. Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα, σύμφωνα με τον ν.4488/2017, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: αα. τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση σύμφωνα με την υπ’ αρ. 80016/31-8-2022 (Β’4629), ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ. δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο δυνητικός ωφελούμενος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι ως άνω κυρώσεις.

xii. Οι επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης με απόφαση της Επιτροπής.

Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

6. Επιπλέον, ορίζονται τα κάτωθι:

α. Οι ωφελούμενοι πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν επιλέξιμο για την έγκριση χρηματοδότησής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Επιτρέπεται η προσθήκη ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης της δράσης.

β. Η απασχόληση των ωφελούμενων, με την ιδιότητα του μισθωτού είτε στις επιχειρήσεις τους, είτε σε άλλους εργοδότες κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και κατά τη διάρκεια της δράσης αποτελεί λόγο απόρριψης/απένταξης.

γ. Η επιχειρηματική δραστηριότητα των ωφελούμενων πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας στις περιπτώσεις που ο επαγγελματίας – πρώην άνεργος είναι:

1) γονέας παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών,

2) φροντιστής συζύγου ή συγγενή α’ βαθμού με αναπηρία 80% και άνω.

Για τις περιπτώσεις αυτές προσκομίζονται κατά περίπτωση – κατά την αίτηση χρηματοδότησης, σχετικές βεβαιώσεις ή/και πιστοποιητικά, από δημόσιους φορείς (όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό αναπηρίας του συζύγου ή συγγενούς α’ βαθμού από αρμόδιο Δημόσιο φορέα με το οποίο προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας).

δ. Η δημιουργία υποκαταστήματος κατά την διάρκεια της δράσης, δεν παραβιάζει τους όρους υπαγωγής στη δράση.

ε. Οι ωφελούμενοι που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να τηρούν την νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

στ. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (από την αίτηση χρηματοδότησης μέχρι και την αποπληρωμή της τρίτης δόσης) οι ωφελούμενοι δεν μπορούν να ενισχυθούν από άλλα εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων.

Ιδίως για την επιχορήγηση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ισχύουν τα εξής:

– για τη δημιουργία της πρώτης θέσης εργασίας στην επιχείρηση οι ωφελούμενοι δεν δύναται να ενισχυθούν από άλλα εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα δεδομένου ότι στο ποσό της παρούσας ενίσχυσης συμπεριλαμβάνεται δαπάνη για τη δημιουργία μιας θέσης εξαρτημένης εργασίας.

– για τη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας (πέραν της πρώτης) οι ωφελούμενοι δύναται να επιχορηγηθούν από προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ).

ζ. Πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 115-117 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2014, στο Κεφάλαιο ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 821/2014, στον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και περιγράφονται στο άρθρο 11 της παρούσας. Η υποβολή αιτήσεων των ωφελούμενων στο πλαίσιο της πρόσκλησης σημαίνει και αποδοχή από μέρους τους των όρων δημοσιότητας.

η. Η ωφελούμενη επιχείρηση ανήκει υποχρεωτικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ.

Η μη τήρηση των προαναφερθέντων όρων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, ήτοι από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έως και την αποπληρωμή της 3ης δόσης, αποτελεί λόγο απένταξης από το πρόγραμμα.

Άρθρο 5
Διάρκεια επιχορήγησης – Ποσό ενίσχυσης

1. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα επιχορήγησης των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνταν οι όροι και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για υπαγωγή στη δράση, σύμφωνα με το άρθρο 4. Για τις επιχειρήσεις που θεμελίωσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (εκτός της ανεργίας και της ηλικίας) για υπαγωγή στη δράση μετά την έναρξη εργασιών τους στη ΔΟΥ και οπωσδήποτε πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, το χρονικό διάστημα της επιχορήγησης των 12 μηνών ξεκινάει από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων της δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας. Ο έλεγχος επιλεξιμότητας αναφορικά με την πληρότητα των κριτηρίων καθεστώτος ανεργίας και ηλικίας (30-55 ετών) γίνεται σε κάθε περίπτωση για την ημερομηνία έναρξης εργασιών της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

2. Η δράση υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5231/18.1.2021 Έκθεση της ΕΥΘΥ αναφορικά με την τεκμηρίωση της μεθόδου υπολογισμού του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων, για τη δήλωση δαπανών της Δράσης «Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που υλοποιείται από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως αυτή εγκρίθηκε από την ΕΔΕΛ.

3. Σύμφωνα με την ανωτέρω υπ’ αρ. 5231/18.1.2021 Έκθεση, το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/ωφελούμενων της Δράσης ανέρχεται σε 14.800€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, ως εξής:

– 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης της πρότασης (Ορόσημο Α).

– 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης ή την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο παρόν άρθρο κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Β).

– 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης ή την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο παρόν άρθρο, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Γ).

Άρθρο 6
Διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

1. Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στη διεύθυνση www.ependyseis.gr

2. Τα στάδια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι τα εξής:

i. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας, οι δυνητικοί ωφελούμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.

ii. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis προκειμένου να γίνει εγγραφή στο σύστημα. Κατά την είσοδο στο σύστημα, ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού που θα πρέπει να έχει προμηθευτεί ο χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης.

iii. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στο πληροφοριακό σύστημα (portal) της Δ.ΥΠ.Α. και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. πριν την υποβολή της αίτησης, εφόσον απαιτείται, για επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

iv. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτή. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Ο δυνητικός ωφελούμενος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς την Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α., του ΕΡΓΑΝΗ και του e-ΕΦΚΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Α.Α.Δ.Ε., του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Εσωτερικών (όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών ή για ομογενείς).

ν. Τροποποιήσεις/διορθώσεις στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων μπορούν να γίνουν μόνο για όσο διάστημα η ηλεκτρονική αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση

«Προσωρινής Αποθήκευσης» στο ΠΣΚΕ. Μετά την «Οριστική Υποβολή» της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε τροποποίηση/διόρθωση αυτής.

3. Επισυναπτόμενα έγγραφα:

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση:

i. Βεβαίωση έναρξης εργασιών ΔΟΥ καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών ή Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης (με τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων) με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία πρέπει να είναι πρόσφατη. Για τα νομικά πρόσωπα: Καταστατικό Σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις καταχωρημένο στη μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ ή τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης που προβλέπονται με βάσει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ii. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) στην οποία δηλώνουν ότι: α) η επιχείρηση που δημιούργησαν δεν έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ και β) η επιχείρηση δεν δημιουργήθηκε μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, γ) ότι οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν εμπίπτουν στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 και δ) ότι η επιχείρηση ανήκει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στην Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

iii. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σχετικά με: α) τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), β) τη μη επιβολή προστίμων σύμφωνα με τον ν. 4488/2017 και γ) τη μη ύπαρξη εκκρεμότητας αναφορικά με διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

iv. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άνδρες ωφελούμενους). Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.

ν. Άδεια άσκησης του επαγγέλματος, όπου απαιτείται, την οποία δύναται να διαθέτει ή ο ίδιος ο ωφελούμενος ή ένας τουλάχιστον απασχολούμενος με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που τη διαθέτει απασχολούμενος, τότε επισυνάπτεται και Έντυπο Ε4 ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (πίνακας προσωπικού).

vi. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση Αναγγελίας ή Βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης (σύμφωνα με τον ν. 3982/2011 και τις σχετικές αδειοδοτικές διαδικασίες ή γνωστοποίηση για την έναρξη λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης (σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και την υπό στοιχεία οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (Β’ 1061) υπουργική απόφαση ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας από αδειοδοτούσα αρχή. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις σύμφωνα με το ν.4442/2016.

vii. Εφόσον ο ωφελούμενος ανήκει στις ειδικές περιπτώσεις του άρθρο 4, παρ. 6, υποπαρ. 4, σημεία 1 και 2, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ανήκει σε αυτές.

viii. Όλες οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται βεβαιωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια αρχή ή μέσω της έκδοσής τους ψηφιακά από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr.

4. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης ορίζεται η 23-10-2023 και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 1-12-2023 και ώρα 15:00.

5. Το ΠΣΚΕ δέχεται αιτήσεις μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης.

6. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς ωφελούμενους σύμφωνα με το «εγχειρίδιο υποβολής πρότασης» που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.

7. Το ΠΣΚΕ δίνει κωδικό έργου/πράξης και ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

8. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνονται διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

9. Ο δυνητικός ωφελούμενος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (Γενικά στοιχεία ωφελούμενου), επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών. Ο δυνητικός ωφελούμενος απαιτείται να ελέγχει και τον φάκελο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

10. Σε όλα τα στάδια υλοποίησης της δράσης τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», του ν. 4624/2019, καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους.

Άρθρο 7
Κριτήρια και Διαδικασία Αξιολόγησης -Έγκριση αιτήσεων χρηματοδότησης

7.1 Τα όργανα αξιολόγησης αιτήσεων

7.1.1 Όργανα Πρωτοβάθμιας αξιολόγησης

Οι αξιολογήσεις των υποβαλλόμενων αιτήσεων χρηματοδότησης διενεργούνται από αξιολογητές (ένας αξιολογητής ανά αίτηση), οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία σχετική με το περιεχόμενο της παρούσας. Οι αξιολογητές δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι συντάκτες προτάσεων, που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας και πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για τη μη σύγκρουση συμφερόντων. Οι αξιολογητές ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α.. Οι αξιολογητές δεν δύνανται να ασχοληθούν με την παρακολούθηση και την παραλαβή των αποτελεσμάτων των έργων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στην παρ. 6.2 του άρθρου 6 και στο Παράρτημα ΙΙΙ.

7.1.2 Όργανα Δευτεροβάθμιας αξιολόγησης

Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 της έδρας της επιχείρησης, εξετάζει σε δεύτερο βαθμό, καταχωρεί και οριστικοποιεί την τελική βαθμολογία στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

7.2 Διαδικασία Αξιολόγησης

Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων, η οποία πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, με ευθύνη της Δ.ΥΠ.Α.. Η Δ.ΥΠ.Α. αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της διοργάνωσης και υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο ΠΣΚΕ εφόσον απαιτείται.

Η αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης προς χρηματοδότηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία ΔΙ_2_ΚΕ Επιλογή και Έγκριση Πράξης του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020.

Κατά την αξιολόγηση διενεργείται διασταύρωση των στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ (ανεργία, εξατομικευμένη προσέγγιση, ηλικία, έγγραφα ταυτοποίησης), το Σύστημα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων (e-aitisi) της Δ.Υ.Π.Α. (για την επιχορήγηση από προγράμματα ΝΕΕ στο παρελθόν), το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.sorefsis. gr), το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και το Πληροφοριακό Σύστημα e-ΕΦΚΑ (για τον έλεγχο της μη μισθωτής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της δράσης καθώς και του μεγέθους της αιτούσας επιχείρησης και τυχόν συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με αυτή).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική και αξιολογείται το σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί κατά την χρονική περίοδο που ορίζεται στην παρούσα.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων διενεργείται σε 2 στάδια:

Στάδιο Α: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης/Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου.

Ο έλεγχος πληρότητας της πρότασης γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία του Παραρτήματος ΙΙΙ.

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας από τους αξιολογητές της πρωτοβάθμιας αξιολόγησης αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων καθεστώτος ανεργίας και ηλικίας (30-55 ετών) γίνεται για την ημερομηνία έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ.

Ελέγχεται επίσης:

i. Η τήρηση των προϋποθέσεων υπαγωγής έτσι όπως αυτές περιγράφονται στην Πρόσκληση τόσο για τον ωφελούμενο επαγγελματία πρώην άνεργο όσο και για την επιχείρηση που δημιούργησε (όπως εγγεγραμμένη ανεργία και ολοκλήρωση εξατομικευμένης προσέγγισης πριν την έναρξη εργασιών, ηλικία, ημερομηνία έναρξης εργασιών, επιλεξιμότητα ΚΑΔ, ύπαρξη άδειας άσκησης επαγγέλματος εφόσον απαιτείται και άδειας λειτουργίας). Για τις επιχειρήσεις που θεμελίωσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα μετά την έναρξη εργασιών τους στη ΔΟΥ και οπωσδήποτε πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, ο έλεγχος γίνεται με βάση την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων της δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, εκτός των προϋποθέσεων της ανεργίας και της ηλικίας που ελέγχονται με βάση την έναρξη εργασιών της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

ii. Η τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων.

iii. Η συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων (πλήρωση όλων των προϋποθέσεων του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013).

iv. Η προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης.

v. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Τα κριτήρια του Σταδίου Α, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β.

Τα κριτήρια είναι δυαδικά (ναι/όχι). Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης είναι η πράξη να λαμβάνει ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.

Στάδιο Β: Αξιολόγηση των προτάσεων βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων:

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται:

i. Δραστηριότητα στον κλάδο της ψηφιακής οικονομίας (βάσει ΚΑΔ Παραρτήματος ΙΧ)

ii. Κατάρτιση του ωφελούμενου σε αντικείμενα σχετικά με την ψηφιακή οικονομία

iii. Δημιουργία θέσης/εων εξαρτημένης εργασίας

iv. Μήνες ανεργίας του ωφελούμενου επαγγελματία πριν την έναρξη της επιχείρησης

v. Μήνες λειτουργίας της επιχείρησης

vi. Ηλικία ωφελούμενου.

Η αναλυτική βαθμολογία των παραπάνω κριτηρίων περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.

Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται ο βαθμός 6.

7.2.1 Πρωτοβάθμια Αξιολόγηση

Στον αξιολογητή εμφανίζονται στο Π.Σ.Κ.Ε. στην ενέργεια «Αξιολόγηση» όλα τα πεδία τα οποία καταχωρήθηκαν από τον δυνητικό ωφελούμενο της ενίσχυσης κατά το στάδιο της υποβολής. Όλα τα πεδία αυτής δύναται να τροποποιηθούν από τον αξιολογητή με βάση τα στοιχεία της παρούσας και τα δικαιολογητικά και στοιχεία του ηλεκτρονικού φακέλου που προσκόμισε ο δυνητικός ωφελούμενος.

Ο αξιολογητής σύμφωνα με τα στοιχεία της παρούσας, τα δεδομένα της υποβολής, τα στοιχεία του φακέλου και τις οδηγίες βαθμολόγησης εκάστου κριτηρίου αξιολογεί το σύνολο των κριτηρίων του κάθε σταδίου και εισάγει την σχετική βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου. Στην συνέχεια ο αξιολογητής εισάγει στο ΠΣΚΕ τα αποτελέσματα του ελέγχου των σταδίων Α και Β καθώς και την βαθμολογία κάθε κριτηρίου και η συνολική βαθμολογία καταγράφεται μέσα στο ΠΣΚΕ.

Σε κάθε περίπτωση ο αξιολογητής διενεργεί πλήρως την αξιολόγηση και αξιολογεί και βαθμολογεί όλα τα κριτήρια ανεξάρτητα εάν στο στάδιο Α η πρόταση κρίνεται μη πλήρης ή/και μη παραδεκτή.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους πρωτοβάθμιους αξιολογητές, η αξιολόγηση προχωρά στο επόμενο στάδιο.

7.2.2 Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση – Αποτελέσματα -Πίνακες Κατάταξης

Ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 οριστικοποιεί την τελική βαθμολογία και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της κάθε πρότασης έχοντας την ευθύνη ελέγχου της αξιολόγησης και όπου κρίνει σκόπιμο την αναβαθμολόγηση και τη διαφοροποίηση από την πρωτοβάθμια αξιολόγηση μετά από σχετική τεκμηρίωση η οποία καταγράφεται σε αντίστοιχο πεδίο στο ΠΣΚΕ.

Ο τρόπος με τον οποίο ο Προϊστάμενος διενεργεί την αξιολόγηση καθώς και τα πεδία, τα οποία αξιολογεί είναι ακριβώς ίδια με του πρωτοβάθμιου αξιολογητή.

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, παράγεται από το ΠΣΚΕ πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης καθώς και πίνακας με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις που τελικά χρηματοδοτούνται προκύπτουν με βάση τη σειρά κατάταξης στην κατάσταση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των παραδεκτών αιτήσεων χρηματοδότησης, και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της παρούσας.

Με βάση τα παραπάνω, τα αποτελέσματα αξιολόγησης περιλαμβάνουν:

i. Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων.

ii. Πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού πρόσκλησης.

iii. Πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω μη παραδεκτής αίτησης ή αρνητικής αξιολόγησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσεων με την τελευταία προς ενίσχυση αίτηση προτείνονται για χρηματοδότηση όλες οι αιτήσεις που ισοβαθμούν.

Για κάθε έναν από τους ανωτέρω επιμέρους Πίνακες περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Η τελικά διαμορφούμενη συνολική βαθμολογία.

β. Τα βασικά στοιχεία του κάθε επενδυτικού σχεδίου (κωδικός έργου, επωνυμία επιχείρησης, ΑΦΜ).

γ. Ο επιχορηγούμενος Π/Υ.

Οι πίνακες εκδίδονται με Απόφαση Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. η οποία για τις εγκεκριμένες αιτήσεις αποτελεί την Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης ενώ για τις απορριφθείσες αιτήσεις αποτελεί Απόφαση Απόρριψης Χρηματοδότησης. Οι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr), στην ιστοσελίδα (www.ependyseis.gr), στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www. espa.gr) και στην ιστοσελίδα του Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020 (www.antagonistikotita.gr).

Κάθε δυνητικός ωφελούμενος ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης από τους αναρτημένους πίνακες στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α..

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης γίνεται αποδεκτή, ενημερώνονται για την έγκριση της πρότασής τους από τη λήψη σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email). Επιπροσθέτως, και συμπληρωματικά δύνανται επίσης να ενημερώνονται από τους αναρτημένους πίνακες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού καθώς και από την «ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Ως ημερομηνία χορήγησης της σχετικής ενίσχυσης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης.

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι της δράσης, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης δεν γίνεται αποδεκτή ενημερώνονται για την απόρριψη της πρότασής τους και για το δικαίωμα υποβολής τεκμηριωμένης ένστασης (ενδικοφανής προσφυγή), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 7.3 του παρόντος άρθρου, από τη λήψη σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη δηλωθείσα ηλεκτρονική δ/νση επικοινωνίας (e-mail). Επιπροσθέτως και συμπληρωματικά δύνανται επίσης να ενημερώνονται από τους αναρτημένους πίνακες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού καθώς και από την «ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

7.3 Διαδικασία Ενστάσεων

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, παρέχεται το δικαίωμα στους δυνητικούς ωφελούμενους να ασκήσουν ένσταση.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα πέντε ημερολογιακών (15) ημερών από την ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου «Αίτηση Ένστασης» του ΠΣΚΕ.

Όλες οι ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης [υπ’ αρ. 635/8.3.2016 (Β’ 1708) απόφαση του Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει] στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ΚΠΑ2 του δυνητικού ωφελούμενου. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες. Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο στους προσφεύγοντες και στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2). Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων ενεργοποιείται εκ νέου η διαδικασία Έκδοσης Πίνακα Αποτελεσμάτων και εκδίδονται συμπληρωματικοί Πίνακες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που συμπεριλαμβάνονται στο συμπληρωματικό πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων εντάσσονται επίσης στη δράση χωρίς να επηρεάζεται ο πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων της υποπαρ. 7.2.2. της παρ. 7.2. του άρθρου 7.

Άρθρο 8
Διαδικασία υλοποίησης – Παρακολούθηση πράξεων

8.1 Παρακολούθηση πράξεων

Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων. Ο ωφελούμενος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης υποχρεούται στην υποβολή μέσω του ΠΣΚΕ, όλων των στοιχείων που αφορούν τη δράση όπως είναι το αίτημα καταβολής της ενίσχυσης και τυχόν αιτήματα τροποποίησης.

Η παρακολούθηση των πράξεων των ωφελουμένων γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Οι επαληθεύσεις είναι διοικητικές και επιτόπιες.

Κάθε αίτημα καταβολής ενίσχυσης ενεργοποιεί τη διαδικασία της έκθεσης πιστοποίησης. Το αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης υποβάλλεται από τον ωφελούμενο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 8.2 του παρόντος άρθρου.

Οι επαληθεύσεις της Δράσης διενεργούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 3066/12-01-2023 (Β’ 155) κοινή υπουργική απόφαση.

Οι διοικητικές ή/και επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π (ΣΔΕ), στην υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγ-χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» και σύμφωνα προς τα άρθρα 21 του ν. 4314/2013 και 125 παρ. 4,5,6 και 71 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013:

«i. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

ii. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από τη δράση ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.».

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί επαληθεύσεις στη Δ.ΥΠ.Α. ως προς την τήρηση των καθηκόντων της ως Δικαιούχου. Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) καθώς και τα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Εφόσον διαπιστωθεί κατά την επιτόπια/διοικητική επαλήθευση παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της Δράσης από τους ωφελούμενους κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, το έργο απεντάσσεται και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 12 «Διακοπή – Δημοσιονομική διόρθωση» της παρούσας.

Εάν κατά την επιτόπια ή/και διοικητική επαλήθευση και μετά την καταβολή οποιοδήποτε ποσού ενίσχυσης, διαπιστώνεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης/πιστοποίησης που συμπληρώνεται από τους ελεγκτές με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν.

Ο ωφελούμενος δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, προβλέπεται η υποβολή αντιρρήσεων αναφορικά με την διοικητική ή επιτόπια επαλήθευση, μετά την παραλαβή – εκ μέρους του ωφελούμενου – της έκθεσης πιστοποίησης, η οποία καταχωρείται στο ΠΣΚΕ.

8.2 Καταβολή της επιχορήγησης

8.2.1 Υποβολή αίτησης για καταβολή της πρώτης δόσης

Μετά την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης και την ενημέρωσή του με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e -mail), ο ωφελούμενος υποβάλει εντός τριάντα (30) ημερών αίτηση για καταβολή της πρώτης δόσης, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιο-λογητικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ προς την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 της έδρας.

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επισυνάψει ο ωφελούμενος στο ΠΣΚΕ είναι τα εξής:

– Φωτογραφίες του εξωτερικού και εσωτερικού χώρου της επιχείρησης (αποτύπωση όλων των χώρων της επιχείρησης) καθώς και φωτογραφίες με αναρτημένη αφίσα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στα άρθρο 4 (παρ. ζ) και 11 της παρούσας.

– Εκτυπώσεις της ιστοσελίδας της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει) ή/και το αντίστοιχο link από τις/το οποίες/ο προκύπτει η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στα άρθρα 4 (παρ. ζ) και 11 της παρούσας.

Για την καταβολή της πρώτης δόσης της επιχορήγησης αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τη Δ.ΥΠ.Α. φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία της επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, ζητείται από τον ωφελούμενο, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), να υποβάλει στο ΚΠΑ 2 Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

Σε περίπτωση που λόγω της ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης έχει παρέλθει το α’ εξάμηνο λειτουργίας της, δύναται η επιχείρηση να αιτηθεί και την επιχορήγηση της δεύτερης δόσης, υποβάλλοντας μόνο ένα αίτημα καταβολής ενίσχυσης και συγκεκριμένα το πρώτο, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παρ. 8.2.2. Το αίτημα για την τελική πληρωμή υποβάλλεται πάντα ξεχωριστά.

8.2.2 Υποβολή αίτησης για καταβολή της δεύτερης δόσης

Εντός 30 ημερών από την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ (ή την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5), ή εντός 30 ημερών από την εκταμίευση της πρώτης δόσης και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση των έξι μηνών από την έναρξη δραστηριότητας (ή την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5), ο ωφελούμενος υποβάλει αίτηση για καταβολή της δεύτερης δόσης, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ προς την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2.

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επισυνάψει ο ωφελούμενος στο ΠΣΚΕ είναι τα εξής:

i. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με τα στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης με τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων καθώς και τυχόν μεταβολές (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι πρόσφατη).

ii. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση Αναγγελίας ή Βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης (σύμφωνα με τον ν. 3982/2011 και τις σχετικές αδειοδοτικές διαδικασίες ή Γνωστοποίηση μεταβολών λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης (σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και την υπό στοιχεία οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (Β’ 1061) υπουργική απόφαση.

iii. Σύνοψη εσόδων εξόδων από την ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. (ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ) ή/και αντίγραφο του βιβλίου εσόδων εξόδων της επιχείρησης για το επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας με σκοπό τη διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας της (εμφάνιση συναλλαγών ανεξαρτήτου ύψους).

iv. Φωτογραφίες του εξωτερικού και εσωτερικού χώρου της επιχείρησης (αποτύπωση όλων των χώρων της επιχείρησης)

Για την καταβολή της δεύτερης δόσης της επιχορήγησης αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τη Δ.ΥΠ.Α. φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία της επιχείρησης και Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (ΠΣ e-ΕΦΚΑ) ο οποίος να περιλαμβάνει το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα (α’ εξάμηνο από έναρξη εργασιών ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5). Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, ζητείται από τον ωφελούμενο, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), να υποβάλει στο ΚΠΑ2 Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ και Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης (ΠΣ e-ΕΦΚΑ) ο οποίος να περιλαμβάνει το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα (α’ εξάμηνο από έναρξη εργασιών ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5).

8.2.3 Υποβολή αίτησης για καταβολή της τρίτης δόσης Εντός 30 ημερών από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ (ή την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5), ή εντός 30 ημερών από την εκταμίευση της δεύτερης δόσης και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση των δώδεκα μηνών από την έναρξη δραστηριότητας (ή την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5), ο ωφελούμενος υποβάλλει αίτηση για καταβολή της τρίτης δόσης, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ προς την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2.

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επισυνάψει ο ωφελούμενος στο ΠΣΚΕ είναι τα εξής:

i. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με τα στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης με τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων καθώς και τυχόν μεταβολές (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι πρόσφατη).

ii. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση Αναγγελίας ή Βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης (σύμφωνα με τον ν. 3982/2011 και τις σχετικές αδειοδοτικές διαδικασίες ή Γνωστοποίηση μεταβολών λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης (σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και την υπό στοιχεία οικ. 32790/392/Φ.15/2017 υπουργική απόφαση (Β’ 1061)).

iii. Σύνοψη εσόδων εξόδων από την ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. (ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ) ή/και αντίγραφο του βιβλίου εσόδων εξόδων της επιχείρησης για το επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας με σκοπό τη διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας της (εμφάνιση συναλλαγών ανεξαρτήτου ύψους).

iv. Φωτογραφίες του εξωτερικού και εσωτερικού χώρου της επιχείρησης (αποτύπωση όλων των χώρων της επιχείρησης)

Για την καταβολή της τρίτης δόσης της επιχορήγησης αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τη Δ.ΥΠ.Α. φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία της επιχείρησης και Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (ΠΣ e-ΕΦΚΑ) ο οποίος να περιλαμβάνει το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα (β’ εξάμηνο από έναρξη εργασιών ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, ζητείται από τον ωφελούμενο, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), να υποβάλει στο ΚΠΑ2 Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ και Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης (ΠΣ e-ΕΦΚΑ) ο οποίος να περιλαμβάνει το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα (β’ εξάμηνο από έναρξη εργασιών ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5).

Οι τελικές πληρωμές που καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 32 του ν. 4314/2014, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού καταβολής της ενίσχυσης, δύνανται να κατάσχονται, συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασμό του ωφελούμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον υπάρχει ο όρος της παρακράτησης στα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που προσκομίζει στην Υπηρεσία ο ωφελούμενος.

Οι αρχικές και οι ενδιάμεσες πληρωμές καταβάλλονται με την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους ωφελούμενους, καθότι δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του ωφελούμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

8.3 Διενέργεια Διοικητικής Επαλήθευσης

Μετά το αίτημα του ωφελούμενου για καταβολή ενίσχυσης το Τμήμα ή το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) προβαίνει σε διοικητική επαλήθευση των στοιχείων που έχει επισυνάψει ο ωφελούμενος.

Κατά τον έλεγχο της αίτησης και των επισυναπτόμενων σε αυτή δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος ή/και ο υπάλληλος του Γραφείου Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από τους ωφελούμενους με σκοπό την καταβολή της επιχορήγησης.

Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) καταχωρεί την Έκθεση πιστοποίησης στο ΠΣΚΕ.

8.4 Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. στο χώρο δραστηριοποίησης του ωφελούμενου.

Διενεργείται μία (1) επιτόπια επαλήθευση σε κάθε ωφελούμενο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, υποχρεωτικά μετά την αίτηση καταβολής της τρίτης (3 ης) δόσης και πριν την καταβολή της.

Επιπλέον επιτόπιες επαληθεύσεις πέραν της μίας (1), δύνανται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως καταγγελίες) και πάντα σύμφωνα κατά την κρίση του Προϊσταμένου.

Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων σε ελεγκτές, γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1952/39/15.7.2016 απόφαση του Δ.Σ, όπως ισχύει.

Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

Κατά την επιτόπια επαλήθευση ελέγχονται μεταξύ άλλων:

i. Η πραγματική λειτουργία της επιχείρησης στην επιλέξιμη δραστηριότητα

ii. Η λειτουργία της επιχείρησης σε αυτόνομο επαγγελματικό χώρο (σύμφωνα με τα στοιχεία της Προσωποποι-ημένης Πληροφόρησης από το Taxisnet), στον οποίο δεν συστεγάζεται άλλη επιχείρηση ούτε χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 4 της παρούσας.

iii. Αν έχει αναρτηθεί η επίσημη αφίσα του συγχρη-ματοδοτούμενου έργου σε εμφανές σημείο της επιχείρησης.

iv. Αν υπάρχουν υποδομές διευκόλυνσης (κτιριακές ή άλλες ανάλογα τι απαιτείται) πρόσβασης ΑΜΕΑ (σύμφωνα με το Παράρτημα Χ της παρούσας).

Μετά το πέρας της επιτόπιας επαλήθευσης, συντάσσεται η Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης, ενημερώνεται σχετικά ο ωφελούμενος και ταυτόχρονα του επιδίδεται αντίγραφο της Έκθεσης. Το έντυπο της Έκθεσης Επιτόπιας επαλήθευσης αποτελεί επισυναπτόμενο έγγραφο στην έκθεση πιστοποίησης για την καταβολή ενίσχυσης της δόσης που έπεται χρονικά και καταχωρείται στο ΠΣΚΕ στην ενέργεια της Πιστοποίησης.

8.5 Καταβολή ενίσχυσης

Το Τμήμα ή το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης για κάθε δόση από τον ωφελούμενο καθώς και την διοικητική ή/και επιτόπια επαλήθευση όπως προβλέπεται στην παρ. 8.4, προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης της κάθε δόσης.

Σε περίπτωση που κατά την υποβολή του αιτήματος καταβολής δόσης, οι ωφελούμενοι δεν έχουν επισυνάψει κάποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι αρμόδιες Υπηρεσίες κατά τον διοικητικό έλεγχο (Έκθεση Πιστοποίησης), αναζητούν τα εν λόγω δικαιολογητικά από τους ωφελούμενους, ορίζοντας προθεσμία για την προσκόμισή τους. Εφόσον προσκομισθούν στην προθεσμία που έχει θέσει η Υπηρεσία, επισυνάπτονται στην Έκθεση Πιστοποίησης.

Σε περίπτωση που το αίτημα καταβολής της 3ης και τελευταίας δόσης της επιχορήγησης υποβληθεί εκπρόθεσμα, τότε το έργο απεντάσσεται και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας.

Η καταβολή της πρώτης δόσης συνδέεται με την ανάρτηση ορθά συμπληρωμένου απογραφικού δελτίου εισόδου μέσα στο ΠΣΚΕ. Σε κάθε περίπτωση η καταβολή της ενίσχυσης έπεται της Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Η καταβολή της τρίτης και τελευταίας δόσης συνδέεται με την ορθή συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου. Για τις επιχειρήσεις με ημερομηνία έναρξης στη ΔΟΥ εντός του 2022 το απογραφικό δελτίο εξόδου συμπληρώνεται κατά την υποβολή του αιτήματος καταβολής της τρίτης δόσης ενώ για τις επιχειρήσεις με ημερομηνία έναρξης στη ΔΟΥ εντός του 2023 η υποχρέωση ορθής συμπλήρωσης του απογραφικού δελτίου εξόδου κατά τη πρώτη χρονικά υποβολή αιτήματος καταβολής ενίσχυσης εντός του α’ τετραμήνου του 2024.

8.6 Υποβολή αντιρρήσεων

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ωφελουμένων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης της Δ.ΥΠ.Α., επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ.Σ.: 635/8.3.2016 (Β’ 1708)) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου «ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ» του ΠΣΚΕ

Όλες οι αντιρρήσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της οικείας Περιφερειακής Δ/ νσης στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ΚΠΑ2 του ωφελούμενου, κατόπιν διαβίβασής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι αποφάσεις επί των αντιρρήσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν αναλυτικά τις διατάξεις και τους όρους της δράσης που παραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες. Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των αντιρρήσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο στους προσφεύγοντες και στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

Άρθρο 9
Τροποποιήσεις

9.1 Διαδικασία Τροποποιήσεων

Αιτήματα τροποποίησης υποβάλλονται από τους ωφελούμενους ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), καταχωρώντας τα σχετικά πεδία του σημείου «ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ» του ΠΣΚΕ. Ο ωφελούμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να τεκμηριώσει το αίτημα του. Αλλαγή των επιμέρους στοιχείων της Απόφασης χρηματοδότησης είναι δυνατή, μετά από υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος από τον ωφελούμενο, εφόσον δεν αλλοιώνεται η φύση και οι στόχοι του επενδυτικού σχεδίου και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Σε περίπτωση που οι προτεινόμενες αλλαγές του επενδυτικού σχεδίου δεν επηρεάζουν την αρχική αξιολόγηση ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) αξιολογεί το αίτημα και προβαίνει σε έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.

9.2 Τροποποιήσεις

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις από τους ωφελούμενους ως ακολούθως:

ί. Παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης (σε κάθε περίπτωση, η παράταση πρέπει να βρίσκεται εντός του χρονικού ορίου επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας).

ίί. Αλλαγή στοιχείων του ωφελούμενου (αλλαγή υπεύθυνου έργου, μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης, αλλαγή έδρας ή/και τόπου εγκατάστασης). Σε κάθε περίπτωση οι ωφελούμενοι των ενισχύσεων φέρουν την ευθύνη ώστε οι ως άνω τροποποιήσεις να μην οδηγούν σε απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια της παρούσας και της απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης.

Άρθρο 10
Ολοκλήρωση πράξεων

Μετά την σύνταξη της Έκθεσης Επαλήθευσης των συνολικών στοιχείων της Πράξης της έκθεσης πιστοποίησης και την αποπληρωμή, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) προβαίνει στη σύνταξη της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης μέσω του ΠΣΚΕ, την οποία κοινοποιεί στο Ωφελούμενο.

Με τη Βεβαίωση αυτή:

i. Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης όπως επιβεβαιώνεται από το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών (συνολική δαπάνη και αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη) όλων των προηγούμενων ενδιάμεσων Αιτημάτων Πληρωμής καθώς και του τελικού Αιτήματος.

ii. Ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας συνεισφοράς.

iii. Διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του ωφελούμενου που τίθενται στην απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης και ειδικότερα αυτές περί δημοσιότητας, προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και υποβολής απαιτούμενων στοιχείων.

iv. Διαπιστώνεται η συμμόρφωση του ωφελούμενου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων/ επιθεωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη.

Η αρμόδια Υπηρεσία κοινοποιεί τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης στον Ωφελούμενο (μέσω του ΠΣΚΕ). Όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στον Φάκελο Πράξης στο ΠΣΚΕ.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις Ωφελουμένων

α) Ο ωφελούμενος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που προβλέπονται στην παρούσα.

β) Ο ωφελούμενος της ενίσχυσης δεν μπορεί να ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ολική επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης.

γ) Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης (από την αίτηση χρηματοδότησης έως και την αποπληρωμή της 3ης δόσης), οι ωφελούμενοι δεν μπορούν να ενισχυθούν από άλλα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων.

Ιδίως για την επιχορήγηση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ισχύουν τα εξής:

– για τη δημιουργία της πρώτης θέσης εργασίας στην επιχείρηση οι ωφελούμενοι δεν δύναται να ενισχυθούν από άλλα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα δεδομένου ότι στο ποσό της παρούσας ενίσχυσης συμπεριλαμβάνεται δαπάνη για τη δημιουργία μιας θέσης εξαρτημένης εργασίας.

– για τη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας (πέραν της πρώτης) οι ωφελούμενοι δύναται να επιχορηγηθούν από προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ).

δ) Ο ωφελούμενος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει την λειτουργία του για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την έναρξη δραστηριότητας και τουλάχιστον μέχρι την αποπληρωμή της τρίτης δόσης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης.

ε) Ο ωφελούμενος οφείλει να μην μεταβάλει ουσιαστικά την ενισχυθείσα επένδυση και κατά τρόπο που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση των αρχικών στόχων της.

στ) Ο ωφελούμενος της ενίσχυσης οφείλει να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

ζ) Ο ωφελούμενος της ενίσχυσης πρέπει:

i. Να πραγματοποιεί το σύνολο των ενεργειών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΠΣΚΕ.

ii. Να τηρεί και να ενημερώνει τον φάκελο της πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της. Όλα τα δικαιολογητικά τηρούνται από την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη του Ε.Π. και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και σε κάθε περίπτωση για δέκα (10) έτη μετά την χορήγηση της τελευταίας δόσης ενίσχυσης. Τα ανωτέρω έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όπως ορίζει το άρθρο 140 του Καν. 1303/2013 (διαθεσιμότητα εγγράφων).

iii. Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και ειδικότερα:

α. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης υποχρεούται να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο της επιχείρησης αφίσα αναφορικά με τη συνδρομή του ταμείου στην υλοποίηση του έργου.

β. Να ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχουν λάβει από το ΕΚΤ παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνουν τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

γ. Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί ο ΕΦ, στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του ωφελούμενου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

Η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων και λοιπών δεσμεύσεων των ωφελούμενων γίνεται από τη Δ.ΥΠ.Α. με επιτόπια/διοικητική επαλήθευση ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 12
Διακοπή – Δημοσιονομική διόρθωση

Σε ό,τι αφορά σε παρατυπίες, διακοπή της ενίσχυσης καθώς και σε ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην υπ’ αρ. 126829 ΕΥΘΥ 1217/8-12-2015 (Β’ 2784) κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ανάκτηση προβλέπεται στις ακόλουθες ενδεικτικές περιπτώσεις:

i. Διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης πριν την παρέλευση 12 μηνών από την έναρξη δραστηριότητας

ii. Εφόσον διαπιστωθεί υπέρβαση του ορίου σώρευσης του κανονισμού 1407/2013 (De Minimis) η οποία συντελείται με την χορηγηθείσα ενίσχυση, σε επίπεδο «ενιαίας επιχείρησης»

iii. Διαπίστωση ψευδούς δήλωσης

iv. Μη τήρηση υποχρεώσεων δημοσιότητας.

Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από τον ωφελούμενο της δράσης σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 126829 ΕΥΘΥ 1217/8-12-2015(Β’ 2784) κοινή υπουργική απόφαση εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, όπως στην περίπτωση υπέρβασης του ορίου σώρευσης. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου σε επίπεδο “ενιαίας επιχείρησης” επιστρέφεται το σύνολο του ποσού της επιχορήγησης εντόκως με χρησιμοποιούμενο επιτόκιο το βασικό επιτόκιο της ΕΕ, προσαυξημένο κατά 100 μονάδες βάσης. Σε αυτή την περίπτωση ο υπολογισμός γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

Η ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», στο πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές. Λεπτομερής αναφορά για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx.

Στη δράση, η οποία υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5231/18-1-2021 έκθεση της ΕΥΘΥ αναφορικά με την τεκμηρίωση της μεθόδου υπολογισμού του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων, η ανάκτηση αφορά τη συνολική επιχορήγηση.

Άρθρο 13
Πληροφόρηση

Η ηλεκτρονική υποβολή πραγματοποιείται μέσω του στο ΠληροφοριακούΣυστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στην παρούσα.

Η παρούσα δημοσιεύεται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα Δ.ΥΠ.Α., του ΕΣΠΑ, στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr/mis και στην ιστοσελίδα του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία -ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020. (www.antagonistikotita.gr).

Η Δ.ΥΠ.Α. υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (άρθρο 11517 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης της δράσης, οι ωφελούμενοι πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης, για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της δράσης. Παράλληλα, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», του ν. 4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους και να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και αριθ. 1304/2013.

Η Δ.ΥΠ.Α. διατηρεί το σύνολο των αρχείων υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων, είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επί 10 έτη από την λήξη του καθεστώτος ενίσχυσης.

Άρθρο 14
Τελικές Διατάξεις

Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, οι ανωτέρω προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Η Δ.ΥΠ.Α. για τις προαναφερόμενες καθυστερήσεις εκδίδει σχετική ανακοίνωση. Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται μέσω των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ2) ή/και της ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr), του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020 (www.antagonistikotita.gr).

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.